Programování

Obecně o tarifech

Nejlepším postupem před započetím samotné práce je z vaší strany sdělení maximálního rozpočtu, který je pro projekt připraven a který nesmí být překročen. Zároveň je vhodné připravit co nejdetailnější popis zakázky, aby bylo možno co nejpřesněji odhadnout výslednou cenu realizace projektu. Čím více informací a detailnější rozpočet, tím lépe bude možno navrhnout celý postup realizace projektu.

 

Tarif „Economic“

Tato sazba je vhodná především pro klienty požadující nízkou cenu služeb (samozřejmě při stejné kvalitě jako ostatní tarify). Termín je stanoven orientačně. Spěšné zakázky mohou být přednostně zařazeny před zakázku vaši. Zároveň lze u tohoto tarifu využít jen pracovní dny. Požadujete-li tedy pevný termín nebo práci o víkendu, objednejte si raději tarif „Exclussive“ či „Fulltime“.

 

Přípravné práce jako například nahrávání souborů na FTP, konferenční hovory, prezentace hotové práce atd. jsou účtovány zvláště a připočítávají se k domluvené ceně. Vždy tedy počítejte s tím, že výsledná cena může být o něco vyšší. Problémem jsou zejména obrovské databáze či systémy, kde napříkald zkopírování z FTP může trvat dlouhé hodiny. Na tyto výdaje bude objednatel vždy upozorňen předem.

 

Studium speciálních postupů a technologií, které jsou nutné k úspěšné realizaci zakázky je naceněno také zvláště. Na tuto skutečnost bude objednatel předem upozorněn a bude mu sdělena orientační cena studia této technologie. V případě, že tato skutečnost byla známa před započetím práce, je samozřejmě zahrnuta v navrhované ceně realizace projektu.

Faktury sjou zasílány jednou týdně a to vždy za odpracovaný týden se sedmidenní splatností.

 

Platba

Platbu je možno realizovat pouze na český bankovný účet uvedený na faktuře. A to v českých korunách pro české zákazníky nebo v jiné měně pro zahraniční klienty. Veškeré poplatky nad rámec (příkaz k úhradě z ciziny atp.) jsou plně v režiji zadavatele projektu.

Bohužel z důvodu špatné zákaznické podpory a z důvodu nemorálních praktik služby PayPal není možno pro platbu využít pro platbu jejich služeb.

Objednatel je povinnen uhradit odpracované hodiny i přes nedodání hotové zakázky v případě, že byl zhotovitel objednatelem uveden v omyl a díky tomuto omylu nebylo technologicky možno zakázku dokončit (Toto se týká zejména různých crawlerů, kdy se často ukáže, že zakázka je nerealizovatelná z důvodu ochranných prostředků na straně serveru jako například maximální limity na počet dotazů na webu či záměrná ochrana proti získávání dat z danného serveru.).

V případě, že platba za zakázku nebude uhrazena do předem domluveného termínu dle konkrétního tarifu, budou v případě nutnosti tyto platby vymáhány soudně či mimosoudně.

 

Recenze a portfolio

Zhotovitel si vyhrazuji právo na prezentaci hotové práce na svém portoliu včetně náhledu webu/aplikace/hry, který neporušuje případnou smlouvu o mlčenlivosti či další ujednání. Objednatel může být zároveň po úspěšném vyhotovení zakázky požádán o zhodnocení služeb. Tato recenze může být prezentována na tomto webu aniž by bylo výrazně upraveno její znění a kontext. Zhotovitel si vyhrazuje pouze právo na její korekci, opravu chyb, doplnění diakritiky atp.

 

Objednáním zakázky a vzájemném potvrzením začátku práce na projektu oběma stranami zákazník stvrzuje, že byl nasměrován na tuto stránku s informacemi, souhlasí s nimi a na základě tohoto souhlasu zákazník uzavřel se zhotovitelem ústní smlouvu o zhotovení díla, popřípadě písemnou, dohodnou-li se jinak.

 

Zarezervujte si termín ještě dnes a nenechte se předběhnout jiným zákazníkem.

Nahrává se kalendář...
- Dostupné (Víkendy a státní svátky jsou vždy tarif "Exclussive".)
25
- Tarif "Exclussive" nebo "Fulltime" (Po vzájemné dohodě možnost použití tarifu "Fulltime", kdy vám mohu sdělit aktuální vytíženost.)
25
- Tarif "Economic" (V případě zájmu lze tyto zakázky přesunout na pozdější termín při objednání tarifu "Exclussive" nebo "Fulltime".)